Integracja TI w szkole - kryteria UNESCO

 TIK w bardzo krótkim czasie stały się jednym z podstawowych budulców nowoczesnego społeczeństwa. W wielu krajach rozumienie TIK i podstawowe kompetencje w tej dziedzinie uważa się za kluczowe elementy edukacji na różwni z czytaniem, pisaniem i liczeniem. (Tłum.: L. Hojnacki)
 Powyższy tekst jest wstępem do dokumentu UNESCO z 2002 roku. Powstał dla wsparcia krajów UNESCO w diagnozie stopnia integracji TIK z procesem kształcenia i w przygotowywaniu programów doskonalenia nauczycieli. Polska szkoła znajdowała się wtedy między gdzieś między stadium A i B. Dziewięć lat później, po rewolucji Web 2.0 wszędzie poza szkołą  technologie cyfrowe już prawie w niczym nie przypominają tych z 2002 roku. Polska edukacja... NADAL znajduje się między poziomami A i B.

 Publikuję poniższe tłumaczenie, ponieważ mimo upływu czasu i rozwoju technologii jest zaskakująco aktualne.

Wskaźniki stadium wdrażania TI w szkole dla różnych obszarów działalności szkoły

STADIUM

____________

OBSZAR

A

POJAWIANIE SIĘ

B

ZASTOSOWANIE 

W PRZEDMIOTACH

C

INTEGRACJA

D

TRANSFORMACJA

1. 

WIZJA

Zdominowana przez indywidualne interesy.

Ograniczona.

Pragmatyczna.

Sterowana przez specjalistów z zakresu TI.

Sterowana przez specjalistów przedmiotowych.

Podzielona na oddzielne obszary.

Kierownictwo.

Akceptacja przez całą społeczność uczącą się.

Społeczność zorganizowana sieciowo.

2.

METODYKA NAUCZANIA

Nauczyciel w centrum procesu.

Dydaktyczna.

Nauczanie oparte na wiedzy faktograficznej.

Nauczyciel w centrum procesu.

Dydaktyczna.
TI jest oddzielnym przedmiotem.

Uczeń w centrum procesu.

Uczenie się oparte na współpracy.

Myślenie krytyczne i podejmowanie decyzji w oparciu o informację.

Preferowane style holistyczne, multisensoryczne.

Uczenie się oparte na współpracy i eksperymentowaniu.

3.

PLANY ROZWOJU I STRATEGIE

 

Nie istnieją, przypadkowe, restrykcyjne.

Brak planowania finansowego.

Ograniczone.
Rozwój w dziedzinie TI prowadzony przez specjalistów z zakresu TI.

Scentralizowane strategie, zakupy sprzętu i oprogramowania.

Automatyzacja istniejących czynności.

Indywidualne plany przedmiotowe zawierają i uwzględniają TI.

Elastyczne strategie.

Zróżnicowane źródła finansowania uwzględniają rozwój profesjonalny nauczycieli.

TI są integralną częścią

całościowego planu rozwoju szkoły.

Uczestniczą wszyscy nauczyciele I wszyscy uczniowie.

Wszystkie aspekty finansowe TI są integralną częścią budżetu szkoły.

Zintegrowany rozwój profesjonalny nauczycieli.

4.

ZASOBY I MOŻLIWOŚCI

 

Oddzielne, nie zintegrowane, komputery w administracji.

Oddzielne klasy.

Komputery i drukarki.

Oprogramowanie: procesory tekstu, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie prezentacyjne, gry, oprogramowanie do administrowania szkołą.

Laboratoria komputerowe bądź oddzielne klasy dla specyficznych zastosowań TI.

Komputery, drukarki i ograniczona liczba innych urządzeń peryferyjnych.

Procesory tekstu, bazy danych, arkusze kalkulacyjne oprogramowanie prezentacyjne, gry, oprogramowanie do administrowania szkołą.

Oprogramowanie komunikacyjne.

Dostęp do Internetu.

Laboratoria komputerowe i/lub komputery w klasach.

Klasy połączone z siecią. Internet I intranet.

Centra uczenia się z bogatymi zasobami.

Szeroki zakres urządzeń peryferyjnych włącznie z kamerami cyfrowymi, skanerami, urządzeniami do nagrywania dźwięku i obrazu, kalkulatorami graficznymi, komputerami przenośnymi.

Urządzenia zdalne, wideo-konferencyjne.

Procesory tekstu, bazy danych, arkusze kalkulacyjne oprogramowanie prezentacyjne, gry, oprogramowanie

Szeroki zakres treści Zorientowanych tematycznie, tworzenie multimediów, wideo i dźwięku.

Szeroki zakres oprogramowania zorientowanego tematycznie.

Całość uczenia się z TI, z dostępem do zasobów technicznych, z szerokim wachlarzem urządzeń.

Nacisk na zróżnicowany zestaw środowisk uczenia się.

Cały zakres urządzeń z kolumny po lewej oraz dodatkowo uczenie się oparte na WWW.

Burze mózgów, konferencje, współpraca.

Zdalna edukacja.

Platformy zdalnego nauczania oparte na WWW.

Oprogramowanie do zarządzania sobą przez uczniów.

5.

ROZUMIENIE PROGRAMU NAUCZANIA

 

Alfabetyzacja w dziedzinie TI.

znajomość oprogramowania.

Gestia osobista nauczycieli.

Zastosowanie oprogramowania w oddzielnych przedmiotach.

Sztuczne i izolowane konteksty.

Integracja z treściami nie  związanymi z TI.

Zintegrowane systemy kształcenia.

Autentyczne konteksty.

Metody projektu budowane wokół problemu.

Uczenie się oparte na zasobach źródłowych.

Konteksty czasu rzeczywistego i wirtualne.

Modelowanie.

TI są akceptowane jako samodzielny czynnik pedagogiczny.

Program zajęć jest dostarczany równolegle przez WWW i nauczycieli, w zintegrowany sposób.

6.

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

 

Interes indywidualny.

Zastosowania TI.

Bezplanowy.

Osobiste zdolności w dziedzinie TI.

Podporządkowany przedmiotom.

Umiejętności profesjonalne. Integrowanie

TI z obszarami przedmiotów.

Ewolucyjność.

Uwaga ześrodkowana na uczenie się i zarządzanie uczeniem się.

Samozarządzanie, osobista wizja i plan, wspierana przez szkołę.

Innowacyjność i kreatywność.

Zintegrowana społeczność wspólnie ucząca się - uczniów i nauczycieli.

7.

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Akcydentalne dotacje.

Rozwiązywanie problemów.

Nieciągłość.

Szukanie dotacji i grantów.

Angażowanie rodziców i społeczności lokalnej w TI.

Społeczność lokalna zapewnia okazjonalnie celową pomoc, na żądanie.

Społeczność lokalna i globalna w sieci.

Szeroka społeczność ucząca się aktywnie angażująca rodziców i rodziny, przemysł, biznes, organizacje religijne, uniwersytety, szkoły zawodowe, fundacje i wolontariuszy.

Globalna i lokalna, realna i wirtualna.

Szkoła stanowi ognisko kształcenia dla społeczności – fizycznie i wirtualnie.

8.

OCENIANIE

Oparte na dostępnym wyposażeniu.

Zorientowane na oszczędność finansową.

Oddzielne przedmioty.

Dydaktyczne.

Papier i ołówek.

Kontrola.

Zadania zamknięte.

Gestia osobista nauczycieli.

Oparte na umiejętnościach.

Nauczyciel w centrum procesu.

Zorientowane przedmiotowo.

Poziomy informacji.

Prowadzone wewnątrz zakresów przedmiotów.

Zintegrowane.

Portfolia.

Zorientowane tematycznie.

Uczeń w centrum procesu.  Odpowiedzialność ucznia.

Prezentowanie osiągnięć za pomocą wielu mediów.

Prowadzone w poprzek zakresów przedmiotów.

Społeczne i etyczne uwzględniane razem z merytorycznym.

Ciągłe.

Holistyczne.

Wzajemne.
Uczeń w centrum procesu.

Zaangażowanie społeczności uczącej się.

Otwarte.

Oparte na projektach.

KRÓTKO:

ODKRYWANIE

-

narzędzi TIK

UCZENIE SIĘ JAK

-

używać narzędzi TIK

ROZUMIENIE JAK I KIEDY

-

używać narzędzi TIK dla osiągnięcia konkretnych celów

PROFESJONALIZM

-

w używaniu narzędzi TIK

Objaśnienia


Nacisk na techniczną stronę obsługi sprzętu i oprogramowania oraz TI jako całość.

Nauczyciele są w stanie używać, również prywatnie, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, lokalizować oprogramowanie   na dyskach i w Internecie, używać poczty elektronicznej.

Nauczyciele używają TI w celach zawodowych do poprawy jakości nauczania swojego przedmiotu za pomocą różnorodnych narzędzi TI. 

Często zaczynają zmieniać metodologię nauczania a także używają TI w swoim rozwoju zawodowym.

Nauczyciele używają TI we wszystkich aspektach pracy zawodowej do usprawniania procesu uczenia się uczniów oraz do zarządzania procesem kształcenia. TI pomaga im być aktywnymi i kreatywnymi oraz stymulowaniu uczniów przez wprowadzanie nowych stylów kształcenia.

Dzięki TI integrują wiedzę i umiejętności z innych przedmiotów do programów nauczania opartych na projektach. Używają multimediów dla siebie i uczniów w celu prezentacji wyników kształcenia. Czasem łączą się w wirtualne grupy w celu usprawniania swojej pracy poprzez TI.

Nauczyciele i personel szkoły są przekonani o wadze TI dla siebie osobiście i dla swojej pracy.

Ewolucja, jaką przeszli od etapu integracji sprawia, że wraz z uczniami są przygotowani do stałej zmiany metodologii dla sprostania własnym celom kształcenia.

Nie obawiają się TI, są zainteresowani rozumieniem procesu kształcenia.

Źródło:
Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. 
Division of Higher Education, © UNESCO, 2002.

Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki

Comments