Refleksja indywidualna

Jeśli założymy, że refleksja wyjaśnia doświadczenia własne i innych osób, to czy będzie to wtedy działalność indywidualna czy zbiorowa?

Nie ma potrzeby oddzielania refleksji osobistej od refleksji zbiorowej, ponieważ w procesie uczenia się są to działania wzajemnie się uzupełniające. Na przykład, w grupie dyskusyjnej na temat refleksji indywidualnej, każda osoba przedstawia kluczowe wydarzenia i otrzymuje informację zwrotną zawierającą ich analizę, założenia, powiązania oraz pytania zmuszające do krytycznej oceny.

W przypadku zorganizowanego procesu uczenia się, każdy uczeń identyfikuje istotne wydarzenia z punktu widzenia roli jaką pełni. Następnie analizuje to grupa w procesie wspólnego uczenia się poprzez poznawanie powiązań pomiędzy punktami widzenia poszczególnych uczniów. Każda z tych refleksji jest nastawiona na osiągnięcie określonych potrzeb związanych z procesem uczenia się, ale także opiera się na zachowaniu złożonych różnic w grupie. Pomimo że obie formy refleksji koncentrują się wokół poznania doświadczeń, to każda z nich rodzi różne typy pytania.

Te typy pytań, które wynikają z refleksji nastawionej na doświadczenia osobiste, zmierzają w stronę rozwoju myślenia, podczas gdy refleksja skupiająca się wokół wspólnej pracy, często rodzi pytania dotyczące powiązania działań z wartościami i celami organizacji (więcej informacji o ewaluacji w Module 4).