2. RoboLab a nowa podstawa (G)

Umocowanie metody EduRoboLab w nowej podstawie programowej dla gimnazjum

Realizowane cele kształcenia ogólnego

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Umiejętności zdobywane przez ucznia

 • myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Realizowane cele kształcenia z przedmiotu informatyka

 • wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł,
 • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.

Realizowane treści nauczania z przedmiotu informatyka

Uczeń:
 • wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów,
 • formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej, 
 • wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.