1. RoboLab a nowa podstawa (SP)

Umocowanie metody EduRoboLab w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej

Realizowane cele kształcenia ogólnego

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

Umiejętności zdobywane przez ucznia

 • myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych;
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej: zajęcia techniczne

Uczeń kończący klasę III realizuje drogę powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
 • posiada umiejętność odmierzania potrzebnej ilości materiału;
 • posiada umiejętność montażu modeli z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje makiety domów, modele samochodów, samolotów i statków;
 • rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej.

Podstawa programowa przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV-VI

Wymieniono - jako cel kształcenia (wymagania ogólne) - planowanie i realizację praktycznych działań technicznych: od pomysłu do wytworu.

W treściach nauczania (wymagania szczegółowe) czytamy, że uczeń na tym etapie edukacyjnym:
 • analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
 • konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu; 
 • potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń.

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej: zajęcia komputerowe

Uczeń kończący klasę III:
 • umie obsługiwać komputer;
 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; 
 • wyszukuje i korzysta z informacji.

Podstawa programowa przedmiotu zajęcia komputerowe w klasach IV-VI

Podstawa programowa wymienia jako cel kształcenia (wymagania ogólne):
 • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera;
 • wykorzystanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.
W treściach nauczania (wymagania szczegółowe) czytamy, że uczeń na tym etapie edukacyjnym:
 • za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;
 • uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień;
 • korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów.

Podstawa programowa przedmiotu przyroda w klasach IV-VI

Podstawa programowa wymienia jako cel kształcenia (wymagania ogólne):
 • obserwacje, pomiary i doświadczenia;
 • uczeń ma korzystać z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), wykonywać pomiary i korzystać z instrukcji (słownej, tekstowej i graficznej);
 • dokumentować i prezentować wyniki obserwacji i doświadczeń;
 • stosować technologie informacyjno-komunikacyjne.
W treściach nauczania (wymagania szczegółowe) czytamy, że uczeń na tym etapie edukacyjnym:
 • wymienia źródła prądu elektrycznego i dobiera je do odbiorników;
 • opisuje skutki przepływu prądu w domowych urządzeniach elektrycznych, opisuje i stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi; 
 • buduje prosty obwód elektryczny.