E-PORTFOLIO JAKO METODA OCENIANIA I WSPOMAGANIA ROZWOJU - wprowadzenie

E-portfolio, to

 • metoda oceny i samooceny,
 • instrument wspierający planowanie kariery zawodowej,
 • metoda wspomagania uczenia się.

Co to jest ePortfolio (e-portfolio)?

Eportfolio jest powszechnie rozumiane jako tworzona przez właściciela kolekcja cyfrowych obiektów demonstrujących doświadczenia, osiągnięcia i dowody związane z umiejętnościami i kompetencjami lub (w przypadku uczniów) także z procesem uczenia się. W polskiej Wikipedi jest zdefiniowane (2018) jako "sposób prezentacji własnej kariery w formie elektronicznej". To prawda, jednak tak wąsko rozumiane ePortfolio, to produkt, przekrój czasowy, wyciąg stworzony w konkretnym momencie, w konkretnym zastosowaniu, dla konkretnego odbiorcy. Taki przekrój ePortfolio w naszej metodzie nosi nazwę ePortfolio prezentacyjnego.

Patrzymy na e-portfolio przede wszystkim jako proces (a nie tylko produkt) - metodę holistycznego oceniania, motywowania i wspierania rozwoju.

13 zysków z (e-)portfolio uczniowskiego

 1. Umożliwia uczniom dokumentowanie własnego uczenia się i rozwoju w dłuższym okresie czasu.
 2. Dostarcza uczniom miejsca, w którym mogą zademonstrować swój rozwój (i osiągnięcia).
 3. Może być używane jako narzędzie do samooceny, autorefleksji i samodoskonalenia.
 4. Pomagają ucziom skupić się bardziej na rozwoju niż tylko na osiągnięciach.
 5. Promuje głębokie uczenie się, ponieważ uczniowie dzięki niemu głębiej angażują się w proces uczenia się.
 6. Usprawniają umiejętności metakognitywne uczniów (umiejętności refleksji) i pomagają im brać odpowiedzialność za własny rozwój.
 7. Wspomagają umiejętności ekspresyjne uczniów.
 8. Pomagają w samopoznaniu, budowaniu samoświadomości, identyfikacji osobistej.
 9. Zachęcają do oczekiwania i otrzymywania informacji zwrotnej od nauczycieli i kolegów.
 10. Towarzyszą uczniom w określaniu ich przewag i słabości oraz planowaniu na tej podstawie dalszego rozwoju.
 11. Pomagają uczniom rozwijać umiejętności opisu i ewaluacji.
 12. Portfolio prezentuje konkretne dowody własnej pracy i osiągnięć dla przyszłych pracodawców.
 13. Portfolio jest w pełni zgodne ze słusznie zyskującym na popularności Ocenianiem Kształtującym (patrz dział Ocenianie Kształtujące).
Przy tworzeniu powyższej listy skorzystano z dokumentu Benefits of Using Portfolios in Education

Niektóre z zalet ePortfolio:

 1. Kolekcjonowanie wyników swojej pracy i refleksja nad osiągnięciami.
 2. Utrwalanie doświadczenia dydaktycznego i zawodowego.
 3. Opracowanie planu nauki i pracy online.
 4. Bardziej aktywne zaangażowanie uczniów.
 5. Silne poczucie odpowiedzialności uczniów i poczucie własnej własności.
 6. Pełniejszy obraz osiągnięć ucznia.
 7. Możliwość przedstawienia przykładowych wyników oceny.
 8. Integracja kolekcji danych i artefaktów, a tym samym redukcja ilość przetwarzanych i przechowywanych dokumentów.
 9. Wymaga refleksji.
 10. Umożliwia analizowanie wyników pracy/nauki w różnych kontekstach.

Prez. 1. Zob. sensowną prezentację (Prezi - daj czas na załadowanie) Katarzyny Ryszko, 2016.