Kryteria oceny e-portfolio

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Ogólna lista kryteriów, które pomagają ocenić ePortfolio prezentacyjne. Oparta o E-Portfolio Evaluation Criteria, zaproponowane przez Penn State (Penn State, 2006 http://psu.edu). Skorzystaj z tej tabeli, by zanalizować i ocenić swoje bądź cudze ePortfolio.

Funkcjonalność (ePortfolio działa dobrze). Wskaźniki:

 • nawigacja jest spójna i przejrzysta,
 • wszystkie łącza działają,
 • pliki multimedialne pokazywane są bez błędów,
 • funkcjonalności optymalnie rozwinięte (bez większych ograniczeń i bez przerostu formy nad treścią)
 • nie ma błędów gramatycznych czy literówek,
 • opublikowane materiały nie łamią praw autorskich.

Wygląd (e-Portfolio wygląda dobrze). Wskaźniki:

 • wygląd jest spójny i przejrzysty,
 • grafiki są zoptymalizowane pod kątem prezentacji w Internecie,
 • teksty są czytelne (czcionki, rozmiar i kontrasty).

Dowody (akademickie, związane z programem nauczania i osobiste dowody). Wskaźniki:

 • schemat organizacyjny strukturyzuje wszystkie dowody w spójną całość
 • prezentowane są konkretne artefakty,
 • wskazuje na głęboką wiedzę i doświadczenie na określone tematy,
 • wskazuje na rozległą wiedzę i doświadczenie ,
 • zawiera streszczenie (jedna strona łatwa do wydruku).

Refleksja (osobiste treści stanowią część ePortfolio). Wskaźniki:

 • grupa docelowa i cel ePortfolio są opisane bądź oczywiste,
 • odnosi się do osobistego rozwoju i kariery,
 • zawiera komentarze zawierające refleksje nad dowodami oraz nad tym, co owe dowody mówią o uczniu,
 • zawiera cele krótkoterminowe (umiejętności, które trzeba nabyć/poprawić)
 • zawiera cele długoterminowe (zawodowe i osobiste)
 • zawiera interpretacje osiągnięć samego uczącego się.

Skala ocen (STOPNI)

Skala ocen (stopni) może mieć formę liczbową.Przykład: skala od 0 (brak) do 10 (doskonały):

 • 10 (doskonały) - praktycznie bez wad
 • 9 (bardzo dobry)
 • 8 (dobry) - powyżej przeciętnej
 • 7 (solidny) - przeciętny, bez większych braków
 • 6 (zadowalający) poniżej przeciętnej, z dużymi brakami
 • 5 (wystarczający) spełnia kryteria minimalne
 • 4 (niewystarczający) nie spełnia kryteriów mininimalnych
 • 3 (zupełnie niewystarczający)
 • 2 (słaby) dużo poniżej kryteriów minimalnych
 • 1 (bardzo słaby)
 • 0 (brak)