Refleksja: narzędzia wspierające

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Pytania, na które należy odpowiedzieć (w toku refleksji)

Dobrze opracowana refleksja nauczyciela pozwoli uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

 • W jakich warunkach zdobyłeś wiedzę o ePortfolio?
 • Jakie były zamierzone rezultaty uczenia się?
 • Jakie były najważniejsze mocne i słabe punkty?
 • Co mogło zostać zmienione, aby poprawić rezultaty nauczania?
 • Jakie były niezamierzone i nieprzewidziane rezultaty uczenia się?
 • Jakie czynniki wpłynęły negatywnie lub pozytywnie na sukces?
 • Czego można było się nauczyć podczas rozwijania, planowania i nauczania?

Pomocny szablon

Etap 1

Poziom opisowy refleksji:

 • Co jest problemem/trudnością/powodem złego samopoczucia/tego, że nam nie idzie, etc.?
 • Co było moją rolą w sytuacji?
 • Co starałem/łam się osiągnąć?
 • Jakie działania podjąłem/łam?
 • Co było odpowiedzią innych osób?
 • Jakie były konsekwencje (dla pacjenta, dla mnie, dla innych)?
 • Jakie uczucia to wywołało (u pacjenta, u mnie, u innych osób)?

Etap 2

Teoria i wiedza – poziom budowania refleksji

 • Co mi to mówi/czego mnie uczy/co to znaczy dla mnie, dla pacjenta,dla innych, dla naszego związku, dla opieki nad pacjentem, dla modelu opieki jaki wykorzystuje, mojej postawy, postawy mojego pacjenta, etc.
 • O czym myślałem/łam podczas działania?
 • Na czym oparłem/łam swoje działania?
 • Jaką dodatkową wiedzę mogę wynieść z tej sytuacji? (naukową, wiedzę dla siebie)
 • Czy powinienem/mógłbym zrobić to lepiej?
 • Jak inaczej rozumiem tą sytuację?

Etap 3

Poziom refleksji ukierunkowany na działanie

 • Co teraz powinienem/powinnam zrobić aby poprawić sprawy/ruszyć z miejsca/ poprawić opiekę nad pacjentem/ rozwiązać sytuację/poczuć się lepiej/etc?
 • Jakie szersze kwestie powinny zostać rozważone jeśli to działanie ma zakończyć się sukcesem?
 • Co może być konsekwencją tego działania?

Narzędzia wspierające refleksję

1. Pisanie

1. Prowadzenie dzienników:

 • możliwość personalizacji dzienników dzięki możliwości dodawania elementów graficznych, decydowania o ogólnym wyglądzie czy nawet dzięki prostym naklejkom,
 • listy do domu,
 • wywiad, rozmowa,
 • dzienniki grupowe,
 • dzienniki osobiste
  • opisywanie krytycznych wydarzeń lub incydentów, które wpłynęły na autora oczyszczająco,
  • wcielanie się w określoną rolę,
  • przemyślenia po przeczytanej książce,
  • wyznaczanie celów,
  • podkreślanie tekstu lub kluczowych wyrażeń,
  • baza danych wykorzystywana do notatek przydatnych w pisaniu artykułu, referatu czy innej pracy pisemnej,
  • miejsce gromadzenia zasobów na określony temat,
  • metoda szarej koperty: gromadzone w kopercie cytaty, krótkie relacje, szkice prac, idee, notatki są następnie opracowywane w formie albumu z wycinkami lub notesu, etc.

2. Esej refleksyjny.

3. Artykuł o doświadczeniach.

4. Praca nad opracowaniem książek odpowiednich do wieku dla określonych grup wiekowych dzieci.

5. Tekst dla prezentacji,

6. Rejestr logów.

7. Refleksja skoncentrowana na różne kultury.

8. Projekt Portfolio, w tym ePortfolio,

9. Artykuł.

2. Czytanie

 • Dokładne sprawdzenie czy korzytanie z dowolnej ilość książek i artykułów, w tym takich pozycji książkowych jak “Some Do Care: Contemporary Lives of Moral Commitment” (A. Colby), jest pomocne,
 • Czasopisma profesjonalne,
 • Dokumenty rządowe,
 • Wypracowania klasowe,
 • Wypracowania napisane przez uczniów innych klas,
 • Analiza studiów przypadków (w tym etycznych) w celu przygotowania się do pełnienia usług,
 • Dzienniki, krótkie historie, beletrystyka, poezja, etc.

3.Działanie

 • Grupy dyskusyjne,
 • Indywidualne lub grupowe opowiadanie historii,
 • Dyskusja ze społecznością i/lub pośrednikiem,
 • Śledzenie filmów mających związek z tematem (Przykład: Pay it Forward),
 • Mikroświat – poznanie szerokiej koncepcji dzięki analizie spraw na poziomie lokalnym,
 • Wykorzystanie gier “przełamujących lody” dla wspierania dużych grup,
 • Międzyszkolne społeczności /klasy,
 • Krótka graficzna reprezentacja doświadczeń,
 • Esej fotograficzny,
 • Wideo.

4. Badanie i interpretacja

 • Prognozy,
 • Prezentacja PowerPoint,
 • Plakaty.

5. Wskazówki

 • Nagranie oficjalnej prezentacji (kiedy możliwe),
 • Stworzenie warunków pracy, które pozwolą każdemu członkowi grupy zaangażować się w działania,
 • Zapewnienie jasnych wskazówek dla pracy grupy,
 • Przypisanie kombinacji stylów refleksji lub zapewnienie opcji,
 • Branie pod uwagę zadań pisemnych, które nie będą oceniane na stopnie,
 • Zachęcanie do pracy nad projektami, których efekty mogą być wykorzystane przez grupy,
 • Zapewnienie dostępu do zasobów.