ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Cele i założenia kursu oraz podręcznika online. Filozofia.

Oryginalne źródło angielskie (nigdy nie aktualizowane): http://wikieducator.org/MOSEP_overview

Od redaktora (L. Hojnacki)

Przeniesiono tu spolszczoną wersję treści kursu wdrażania ePortfolio, będącego jednym z efektów projektu MOSEP. (More Self-Esteem with my e-Portfolio). Wersja źródłowa wiki.mosep.org (już nie istnieje), została podczas przenoszenia w 2014 r. skompletowana (dodano nie działające w oryginale podrozdziały, wykonano także większość brakujących tłumaczeń z wersji angielskiej oraz korektę). Jest rok 2018, minęło łącznie 10 lat. Treści przeniosłem do nowej wersji serwisu enauczanie.com, przy czym ponownie dokonałem korekt i uzupełnień w wielu miejscach (ale nie wszędzie!). Nieistniejace lub nieadekwatne źródła usunąłem lub oznakowałem, niektóre treści zaktualizowałem.

Struktura podręcznika i zalecenia realizacyjne kursu

Przewodniki przyjmują formę otwartych materiałów i aktywności dydaktycznych. Można je wykorzystywać w nauczaniu twarzą w twarz, hybrydowym bądź całkowicie on-line. Choć skupiają się one na procesie nauczania i rozwoju, a nie na konkretnych narzędziach, niektóre aktywności będą wymagały od uczestników dostępu do narzędzi ePortfolio. Zamieściliśmy łącza do kilku otwartych narzędzi ePortfolio, których będziecie używać.

Metody pracy (m. in.):

  • aktywności z wykorzystaniem TI,

  • prezentacje i podcasty wideo,

  • w wersji twarzą w twarz - praca grupowa, dyskusje i wzajemna ocena,

  • w uczeniu się samodzielnym - współpraca on-line oraz budowanie sieci społecznych.

Adresaci kursu i podręcznika

  • nauczyciele i doradcy zawodowi pracujący z uczniami w wieku 14-16 lat;

  • dydaktycy, którzy są odpowiedzialni za szkolenie czynnych już zawodowo oraz przyszłych nauczycieli;

  • pośrednio grupę docelową stanowią uczniowie szkół średnich w wieku 14-16 lat przygotowujący się do kolejnego etapu swojej edukacji.

Oprogramowanie OpenSource

Przewodniki promują narzędzia typu open source, ale nie dyskryminują osób lub instytucji, które korzystają z rozwiązań komercyjnych.

Struktura tutoriali

Tutoriale składają się z Modułu Podstawowego (Moduł 0) oraz czterech numerowanych Modułów. Każdy z nich dotyczy innego aspektu procesu ePortfolio. Moduły są z kolei podzielone na Sesje.

Moduły tworzą logiczny ciąg. Zalecamy, by przerabiać je w zaproponowanej kolejności, ale możliwe jest dowolne wybieranie modułów i sesji, w zależności od własnych potrzeb i doświadczenia.